Categories
PoliRural

PoliRural SemEx -sovelluksen hyödyntäminen Hämeessä  

Semantic Explorer (www.semex.io) on tekstinlouhinnan työkalu, jonka avulla loppukäyttäjä voi analysoida ja visualisoida maaseudun kehittämiseen liittyvää tekstimuotoista dataa.

SemEx on kehitetty PoliRural tutkimus- ja innovaatiohankkeessa vuosien 2019 – 2022 aikana.  Laajassa hankekonsortiossa on kaksi suomalaista parneria: Hämeen ammattikorkeakoulu Kanta-Hämeestä ja Smart & Lean Hub Oy Päijät-Hämeestä. Nämä ovat yhtevastuussa Suomen Häme-pilotin toteutuksesta. Kaiken kaikkiaan hankkeessa on 12 alueellista pilottia eri puolilta Eurooppaa.  PoliRural – hankkeen rahoittaja on Euroopan komission Horizon 2020 ohjelma.

SemEx kehitystyön ja -applikaation hyödyntäminen

Jokaisen konsortiokumppanin on neljän vuoden ajan hankkeen jälkeen tehtävä toimenpiteitä hankkeen tulosten hyödyntämiseksi. Tämä vaatimus on kirjattu Euroopan komission ja 38 konsortiokumppanin on sopimukseen.  Tavoitteena on edistää ja hyödyntää projektin kaikkia tuloksia ja sitä kautta maksimoida PoliRural:in vaikutukset maaseudun pitkän aikavälin kehittämiseen ja laajemminkin yhteiskuntaan.

Tekstinlouhintaan, SemEx kehiystyön ja -applikaatioon liittyvät hyödyntämissuunnitelmat jakaantuvat neljään dimensioon: miten tuloksia hyödynnetään TKI-toiminnassa ja koulutuksessa, miten tuloksia hyödynnetään IT-sovelluksia kehittävissä ja markkinoivissa organisaatioissa, millaisia palveluita tekstin louhinnan ja SemEx-tuotteen ympärille voidaan muotoilla,  ja miten SemEx:in potentiaaliset loppukäyttäjät hyödyntävät sitä omassa työssään.

Seuraavassa ajatuksia siitä miten Hämeen ammattikorkeakoulu ja Smart & Lean Hub Oy voisivat hyödyntää tekstinlouhintaan ja SemEx:iin liittyvää kokemustaan, osaamistaan, dataa,  ja itse applikaatiota hankkeen päättymisen jälkeen.

1. SemEx:n hyödyntäminen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa, ja koulutuksessa

HAMK Bio tutkimusyksikköä edustavat PoliRural projektihenkilöt ottavat SemEx:in käyttöön ainakin kolmen (3) uuden TKI-hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.  Näissä TKI-hankkeissa voidaan täydentää SemEx:in dataa uusilla ja ajantasaisilla suomalaisilla lähteillä ja tarkastella lähteisiin (ml. Tweetit) perustuvia visualisointeja.

HAMK:n Bio projektihenkilöt  tiedottavat ja kouluttavat sisäisesti SemEx:iä HAMK Smart – älykkäitä palveluita yksikölle.  Yhteistyössä HAMK Bio ja Smart suunnittelevat miten HAMK Smart voi integroida SemEx:in omiin TKI-toimiinsa ja koulutukseen.  Tavoitteena on, että HAMK Smart hyödyntää SemEx:iä vähintään yhdessä (1) tapauksessa.  

HAMK Bio esittelee SemEx ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoille vähintään yhdessä kurssitoteutuksessa.

Lisäksi HAMK Bio ja Smart kannustavat ja ohjaavat opiskelijoita tekemään tapaustutkimuksia ja  opinnäytetöitä,  joissa hyödynnetään SemEx:iä.

Smart & Lean Hub Oy ottaa SemEx:in käyttöön vähintään yhdessä muussa EU-rahoitteisessa projektissa.  

2. SemEx – applikaatio ja sen jatkokehittäminen

SemEx:in sovellustyön on toteuttanut PoliRural-hankkeen konsortiopartneri Kajo Services, Slovakiasta.  Kajo Services tuntee sovelluksen ja jatkokehittävät sitä edelleen uusille sovellusalueille.  

SemEx hyödyntää lukuisia avoimesti saatavilla olevia resursseja, mutta SemEx itsessään ei ole avoin järjestelmä. Kajo Services hallinnoi sovelluksen käyttäjätilejä.  

HAMK ja Smart & Lean Hub Oy eivät pysty siis suoraan hyödyntämään sovelluksen koodia, mutta he pystyvät esittelemään omilla käyttäjätunnuksillaan sovelluksen käyttäjärajapintaa kiinnostuneille tahoille esim. IT kehittäjille.  

3. Tekstinlouhintaa hyödyntävien palveluiden muotoilu

Hyvä uutinen on että tekstimuotoisen datan määrä kasvaa räjähdysmäisesti eli datasta ei ole,  eikä tule,  pulaa.  Mahdollinen tulevaisuus on, että tekstidataa louhivia sovelluksia räätälödään runsaasti eri toimialoille. Teknisten ratkaisujen lisäksi ja tueksi loppukäyttäjät tarvitsevat palveluita. Asiantuntijapalvelut, jotka tukevat ja edistävät teknisten ratkaisujen käyttöönottoa ja käyttöä ovat hyödyksi loppukäyttäjäjille

Onko tulevaisuudessa olemassa tekstinlouhintaan erikoistuneiden palveluasiantuntijoiden ammattikunta?

HAMK voi koulutusorganisaationa tukea tarpeenmukaisen ja laadukkaan asiantuntijapalvelun muotoilua.

4. SemEx:iä hyödyntävät potentiaaliset loppukäyttäjät 

PoliRural-hanke kohdistuu maaseudun pitkäjänteiseen kehittämiseen liittyvään ennakointityöhön, politiikan tekemiseen ja poliittisten päätösten toteutukseen.  Poliittiset avustajat, virkamiehet, ennakointityön tekijät sekä politiikan tutkijat ovat mahdollisia tekstin louhinnan ja SemEx:n loppukäyttäjiä tässä viitekehyksessä.

Poliittiset avustajat, joita on esim. ministereillä ja kansanedustajilla. Poliittisen avustajan työ tehdään tekstien parissa: tekstien lukemista ja laatimista. Tyypillisimmät tekstit ovat lakiesityksiä, asiantuntijoiden lausuntoja, ministeriöiden ohjelmia ja strategioita, eri järjestöjen ja yritysten asiakirjoja, sähköposteja, WhatsApp-viestejä ja twiittejä. Avustaja puolestaan itse laatii blogikirjoituksia, puheiden pohjia, sähköposteja sekä referaatteja kuulemisista ja lausunnoista. 

Virkamiehet käyttävät valtaa vaaleilla valittujen poliitikkojen taustalla.  Heidän keskeinen tehtävä on tukea poliittista päätöksen tekoa perehtymällä tausta-aineistoon ja laatimalla ”päätösvalmiita” esityksiä.

Ennakointityö, joka kohdistuu maaseudun tulevaisuuteen, vaatii tekijältään perehtymistä taustamateriaalin jonka pohjalta muodostuu nykytilanteen synteesi ja raaka-aineet tulevaisuuden visiointiin.

Politiikan tutkijat ovat työnsä luonteen mukaisesti tekstinkäsittelyn ja tieteellisten julkaisujen laatimisen asiantuntijoita.

HAMK ja Smart & Lean Hub Oy ottavat puheeksi ja esittelevät SemEx:in potentiaalisille loppukäyttäjille aina tilaisuuden tullen.

Referenssit:

PoliRural tekstinlouhintaan liittyvät tekniset raportit: https://polirural.eu/resources/reports/

Categories
PoliRural Yleinen

Algorithm for Häme Rural Development

Häme’s (FI) rural areas development is now converted into an algorithm that runs multiple input and output variables.  

An open-source application provides a simulation tool and playground for Häme regional policymakers and authorities to foresight the rural long-term future until 2040.

The System Dynamics Modelling application is the result of PoliRural project efforts.

Categories
PoliRural Yleinen

The observations and insights of PoliRural project – Grass roots needs analysis

The survey was developed in parallel in all the PoliRural 12 regional pilots during the same period, beginning on Feb 10th and ending on March 9 th 2020. In Häme the survey gathered the interest of a total of 90.  The below conclusion is copied directly from the deliverable D4.2 and it reflects all 12 pilots.   

Conclusions

The differences among the European territories and population with regard to geographic, cultural, language and other factors, do not mean to be a weakness and could be identified as a strength due to the commonalities that arise from the detail study on the needs and factors of attractiveness for the rural areas.

However, there is a need to create the conditions to improve the attractiveness of rural areas connected to the development of a framework for coordinated program and activities towards different economic sectors in rural areas, which express the need to build the different policies based upon the coherence and strategic planning, of policies, measures and activities with a holistic view.

More than 80 needs where identified in this exercise, however, it was possible to reach to a common understanding of the most important needs with a total number of 32 needs finally assessed that have allowed to develop cluster maps per each of the 7 pillars and needs, integrated into 4 different categories: Quality of life; Social capital; Cultural appeal; and Natural capital (see below image).

Note: The light blue text in the mind-map means that this need is also identified in Häme region.

The digitisation process of the society and the economy is well connected to the factors of attractiveness of rural areas. At this regard there is common concern on the need to have a good internet connectivity (broadband) in the whole territory, which is a framework condition for the further development of other digital services.

The sustainability and environmental aspects are strongly considered as factors of attractiveness of rural areas. All the regions highlighted the importance of these aspects in relation to different categories for the attractiveness: social capital, cultural appeal and natural capital.

One of the most relevant factors, is the one related to the need of finding more employment possibilities to reduce the dependency ratio and improve the conditions to attract new entrants, with a special view to women and youth. Gender equality and the participation of women and youth in business and in the society, is also relevant to consider future actions oriented to rural areas.

Finally, the mobility rural-urban and the provision of public services (medical, educational and dependents care) are very relevant needs identified and prioritized through the exercise. These are considered of importance to improve the quality of life, avoid the abandonment of rural areas and attract new entrants.

COVID-19 has also affected the need to support of tele-working opportunities prioritized by only two regions. It is supposed how tele-working will have a stronger view for the future development of opportunities in the rural areas that cannot be neglected. Another effect is the one related to e-health, e-learning and other digital services, like e-commerce, that will allow to enhance the capacity to develop the factors of attractiveness of rural areas in the future.

References:

D4.2 Grassroot Needs & Factors of Rural Attractiveness, https://polirural.eu/wp-content/uploads/2020/08/D4.2.pdf, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-OmW-66_T5saXURTAqMphrghJoGmweJtJv0N7prJP1g/edit?usp=sharing

Categories
PoliRural Yleinen

The observations and insights of PoliRural project – Häme region System Dynamics Modeling and drivers analysis

PoliRural’s twelve (12) pilot teams have familiarized themselves with the system modelling process through four phases. The four phases are the
following:

 • Drivers Analysis for 12 local pilots
 • Building the Matrix KPI – DRIVERS
 • The High-Level Model
 • System Dynamics Experts’ Layer

As described by Dr Patrick Crehan (CKA) in the internal working document for PoliRural’s twelve (12) pilots:

“DRIVERS ANALYSIS is a process whereby you obtain an overview of the factors that are driving change in your region, with a view to understanding the challenges faced and how they are likely to evolve in the coming years.”

PoliRural’s 12 pilots’ Drivers Analysis built-up information and insights that made it possible for System Dynamics Modelling experts to identify rural attractiveness main dynamics and the related Key Performance Indicators (KPI). The second phase of the system modelling, which is “Building the Matrix KPI – DRIVERS”, was completed.

In terms of System Dynamics Modelling (SDM), the main dynamics are POPULATION, EMPLOYMENT, EDUCATION, AGRICULTURE, NATURAL CAPITAL, QUALITY OF LIFE, RURAL ATTRACTIVENESS AND RURAL RETENTION CAPACITY.

References:

D5.2 Polirural Model (ed.2)

A STEEPV – Inventory of Drivers of Change

PoliRural reports

Categories
PoliRural Yleinen

The observations and insights of PoliRural project – Häme Change Factors Analysis (CFA)

The initial and overall  ambition of the Häme pilot is: 

The pilot will use PoliRural results to boost the region’s attractiveness by introducing business-friendly policies that can encourage new entrepreneurs to create products and services on circular-economy and well-being, which in the future may become a significant source of employment.

Change Factors Analysis (CFA) groups the identified change factors in two: Factors that help to achieve desired change and factors that are against desired change.  Some of the change factors belong to both groups. 

The note “KPI” refers to the time series and other data that has been collected for Häme’s System Dynamics Modelling (SDM).

 

Categories
PoliRural Yleinen

The observations and insights of PoliRural project – Häme region drivers of change

The preliminary analysis of drivers, barriers and enablers

Häme pilot organized 12.3.2020 in Lepaa a workshop to identify drivers, enablers, and barriers that are assumed to have an impact on establishing new companies in Häme rural.  The below table summarizes the results.

STEEPV Inventory of Drivers of Change

The approach is based on STEEPV mnemonic. It consists of the creation of separate lists under six headings as follows.

SOCIAL Factors: These will include demographic trends, the evolution of the age-pyramid, issues related to gender, families and how they are organized, and any persistent or emerging phenomenon related to how society operates.

TECHNOLOGICAL Factors: These include all major technologies that will have an impact on work and leisure, what we consume and the way we consume, the services that make our lives easier, more interesting, or more fulfilling. These include infrastructure issues, such as road, rail, and airport but also communication infrastructures such as high-quality internet and rural broadband.

ECONOMIC Factors: These include everything that has an impact on our ability to get a job or earn a living, support a family, setup a business. It includes the quality of work and the cost of living, the burden of renting, the ability of young people to buy a house or save for the future. Taxation, the burden of debt-service, private and public sector borrowing. The cost of looking after old people, the distribution of wealth, income inequality and wage stagnation. Trends related to public-private partnership and the cost of basic services such as energy, water, education, and healthcare. Record amounts of money going into VC and PE, the emergence of decacorns (as opposed to unicorns) as well as an accelerated shift away from coal and oil towards more sustainable sources of energy.

ENVIRONMENTAL Factors: These included everything to do with weather and climate, CO2 emissions and what is generally referred to as natural capital. This includes stocks of good quality soil and water catchment areas, pollution, access to water for drinking and domestic use, industry, and irrigation, mineral resources such as metals and rare-earth elements for mobile phones, computers, wind turbines and PV panels, as well as for batteries. It includes biodiversity such a populations of winged insects, native species, nature reserves and everything required to maintain robust eco-systems. Diseases and parasites of plants, trees, crops, animals, and humans.

POLITICAL Factors: These include policies, institutions and initiatives including new legislation at international EU or member state level. At EU level, there is the impact of BREXIT, the new commission  with its new priorities and budgets, ambitious plans for the Green Transition, and facilities for the post-

COVID world. There is the latest wave of CAP reform. Finally, there is a changing international order, in which the roles of superpowers such as the US and China have evolved considerably, trade wars are looming and new regions have gained I significance, in particular Africa.

VALUE Related Factors: One of the most powerful forces shaping human behaviour is the set of ‘values’ that inform how individuals see the world, and how they make decisions as consumers and as citizens and as voters. So, this category includes things such as the rise in student and employee activism, concern for the planet, new food movements, interest in cooperatives, concern for personal privacy and distrust of big-tech companies (such as Facebook).

In the POLIRURAL project we divided up the work of exploring these 6 categories among 6 teams, each more or less corresponding to two of the POLIRURAL pilot regions. This resulted in the selection of 64 “drivers” which are inventoried in this document.  The resulting ‘inventory’ contains 64 drivers across the 6 categories. It is not by any means exhaustive. But it provides a useful starting point for the ‘drivers analysis’ activity in each of the 12 regional Foresight pilots.

A STEEPV Inventory of Drivers of Change

The analysis of drivers of change (STEEPV) in Häme

HÄME pilot stakeholder group gathered in groups Teams platform on 27.8.2020 for a workshop to identify the drivers affecting the attractiveness of the Häme region. The goal of the workshop was to discuss:

 • How is the change happening in the area?
 • What changes are happening right now? 
 • What changes are likely to occur in the future? 
 • The order of importance of the drivers of change and the possibilities of influencing change.

The stakeholders were divided into 3 subgroups with 2 STEEPV categories per group. Groups were working on google drive with the aim of identifying the most important drivers from the drivers inventory listing. First, every member took a look at the drivers of change and chose the most important drivers affecting the goal of Häme pilot, then the group together chose the most effective change drivers and started the discussions on the basis of the questions on the table.  The questions groups were dealing with were:

 • Is the power of change affecting Häme now? How?
 • How is the change likely to continue in the future until 2040? Rate + / – / 0
 • Desired change (How do you see the desired future?)
 • Opportunities to influence the drivers of change (on a scale 1-5)

The summary of STEEPV groups identified by stakeholders

Häme stakeholders’ accumulated scoring by STEEPV groups is demonstrated in the below radar. The main outcome is that political and environmental change factors draw stakeholders’ attention. This result doesn’t mean that the other change factor has no meaning.

The results by each STEEPV group identified by stakeholders

Social Technological Drivers of Change

 • The skewed age distribution of rural areas – an aging population 
 • Increasing need for community 
 • Rural Society 5.0 – Smart Village 
 • The need for a sustainable lifestyle – climate change – the environment 

Technological Drivers of Change 

 • Broadband availability is a prerequisite for digital change.
 • Digital change is inevitably advancing, the challenge is to make the right use of it for rural development and entrepreneurship 

Economical Drivers of Change

 • Diversification of economical activities in rural areas and development of entrepreneurship and new business, economical sustainability
 • Digital, smart agriculture; profitability, transparency of food, benefit for farmers, not only for big (and rich) farmers 
 • Public investment (eg in infrastructure and telecommunications), political influence
 • Accessibility and mobility, new solutions are needed in rural areas 

Ecological/Environmental Drivers of Change 

 • Climate change (combating and adapting -> pioneering the search for solutions), subsidies to farmers, commitment to do actions .The discussion noted that many other forces for change in the theme are related to this. Like exceptional weather conditions which effects crop yields, heatwaves etc. 
 • Tipping points: The corona crisis has shown that it is important to be prepared for and able to react to unforeseen situations.

Political Drivers of Change

 • Regional Policies, direct actions strongly to wanted purposes e.g. circular economy. There is competition between cities and rural areas (which are not wanted). Including CAP, rural tourism policy etc.(41)
 • Policies of environmental and biodiversity affecting in EU – so in Häme too, possibilities for new business (but could be drivers or barriers, too).

Values as a Drivers of Change

 • Concern for the planet, the environment and the climate, linking with all development. Giving business opportunities for circular economy and wellness entrepreneurship. Foresight initiatives important, Häme leader. 
 • Glocalization, regional solutions important, hope for future, community actions needed 

Conclusions 

The following table summarizes the results i.e. the most important change drivers in the Häme region obtained in the above-mentioned two stakeholder workshops.  The main results are from the latter workshop (27.8.2020) which outcome is complemented with the classification of drivers (D), barriers (B), and enablers (E) that were discovered in the 12.3.2020 workshop (entrepreneurship-focused).

Key Policy Challenges:

 • Circular economy: Green Deal, CAP27
 • Entrepreneurship and new business opportunities: Digitalization, broadband
 • Experiences and well-being: COVID-19 response and effects, demand and need for welfare services (demography)
Categories
Lean PoliRural Yleinen

Mäntyharju Citizen College trains Lean experts

Mäntyharju is a municipality that is located in the Southern Savonia region in Finland. The municipality has a population of 5,666.

Mäntyharju Citizen College is an active and innovative college that provides diverse courses and activities to all age citizens, and also to companies.

Smart & Lean has been already for a while a teacher of Mäntyharju Citizens College. The Lean program includes two different courses: Lean Six Sigma White Belt and Lean developers’ workshop.

On 5.10.2021 we had an interactive and communicative afternoon with 10 enthusiastic Lean developers who were all employees of Mäntyharju municipality.

The workshop was one step in a systematic journey to build capacity on municipality staff and at the same time develop municipality processes by applying Lean – principles and methods. The approach is built on real-life needs and a hands-on approach. It means that the developers identify and eliminate problems by improving processes – every day. The taken steps may be small, but the direction is towards excellence.

Two basic Lean tools that have been introduced and practiced at the courses are, of course, Plan-Do-Check-Act and A3 -model (see the below the image).

File:Kurkilampi Mäntyharju.jpg
Pond Kurkilampi in Mäntyharju, Finland, Antti Leppänen
Categories
PoliRural Yleinen

The observations and insights of PoliRural project – Policy Value Chain

PoliRural project is a Horizon2020 funded project that researches, innovates, and delivers novel solutions to future-oriented collaborative policy development for rural areas.

What is then the policy value chain?

The image on right represents my subjective interpretation of the policy value chain. It is shaped based on my experiences and learnings at PoliRural. It is rather ideal and optimistic. I trust that in real life the value chain is far more complicated and fuzzy. I have also doubts about policymakers’ interest and ability to include into the process the diverse change factors (drivers, mega-trends, trends, weak signals), and multiple voices of the customers i.e. citizens and civil society.

However, this image includes the following components of PoliRural Pre-Foresight studies:

 • PoliRural partners have identified and described 64 Change Factors that are grouped in STEEPV-groups, that are Social-, Technological-, Economic-, Environmental-, Political-, and Value weighted change factors.
 • PoliRural 12 pilots have listened to rural inhabitants and rural development professionals on needs and requirements that echo diverse rural realities.
 • PoliRural 12 pilots have mapped policies that aim to impact on rural future and compared the policies to needs.
 • PoliRural has investigated, through local stakeholder panels, the SWOT situation in pilot areas. What are Häme region’s Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats from the stakeholders’ perspective?
 • PoliRural pilots have explored rural-related Key Performance Indicators (KPI) through System Dynamics Modelling and later we will define a locally adapted set of KPIs that are addressed to direct the rural policy value chain transformation. Imagine, we will monitor and assess policymakers’ performance and impact on rural areas.

There are though a bunch of parameters and components that I have brought into the image but which are excluded from the PoliRural research e.g. the values and principles of politicians. They are out of the box, in this research.

As a result of Pre-Foresight studies, the HÄME pilot, just like the 11 other pilots, has acquired a better understanding of rural reality from the policy value chain and policy-making performance point of view. The Pre-Foresight phase purpose is to make observations and seek evidence on the environment. To understand what is the situation today, in order to be able to define a future vision for 2040.

The next phases of PoliRural research are firstly the actual Foresight phase and then to define the Post-Foresight.

Stay in tune, follow PoliRural web-page.

Categories
PoliRural

The observations and insights of PoliRural project – Stakeholders

PoliRural project is a Horizon2020 project that researches and innovates novel approaches to future-oriented collaborative policy development for rural areas. Project web-page is www.polirural.eu.

Project has 12 pilots of which HÄME in Finland is one. The overall ambition of HÄME pilot is:

The Häme pilot will use PoliRural results to boost the region’s attractiveness by introducing business-friendly policies that can encourage new entrepreneurs to create products and services on circular-economy and well-being, which in the future may become a significant source of employment. 

One key element at the project is local stakeholder panels which engage diverse, multi-actor stakeholders that are attached to rural areas either by profession or otherwise.

HÄME pilot has engaged 50 panel members. The members have been mapped according to the PoliRural standard procedure. The overall aim of stakeholder mapping is to identify actors interested and involved in collaborative policy development for rural areas and people within the framework of PoliRural project. As a result of the mapping (Table 1), a list of potential stakeholders and the way they are involved in PoliRural project activities must be prepared. 

Stakeholder mapping process is divided in four consecutive phases: 1) Identification phase, 2) Analysis phase, 3) Mapping phase, 4) Prioritization phase.  The detailed explanation of the phases is in the document T.4.2. Stakeholder Mapping & Regional Panel Setup. 

Table 1: An example of stakeholder mapping

The analysis of HÄME stakeholder panel nature and characterization resulted in the following images. HÄME pilot has succeeded to engage a very diverse panel that has representatives from potential rural newcomers up to policymakers at different levels.

The role of members and their engagement level varies. It may be that some take the role to inform about the project to their own network, some advise and consult project staff based on their experiences and know-how, some are willing to involve in the project activities, and some contribute to the R&I process and formulation of the results of the project.

The role of stakeholder panel in Polirural is discussed in this article.

Categories
PoliRural Yleinen

Visualizations about Häme-region and Finland. Median wage in post code areas

As part of Polirural, Häme-region was chosen to be one of the pilot areas. Polirural is European Union project, which aims to increase well being and sustainability of the country side. One of the main goals of Polirural project is to tackle problems what rural regions are facing throughout Europe. As part of Polirural project, Smart & Lean Hub Oy aims to increase awareness of these problems and other demographic data trends by utilizing open data of Häme-region, to create interactive visualizations.

Last visualization in our series is map depicting median wage in choropleth map, created with Mapbox studio. Visualization shows median wage of everyone over age of 18 in Finland, by utilizing text and color coding. Besides median wage, visualization also shows name of postal area.

Picture above is screenshot of visualization taken from Otaniemi, Helsinki. Otaniemi has multiple student facilities, which explains why median wage is so much lower than in postal areas surrounding it. To see full map, you can click image below. To see names and median wages of postal areas, you need to zoom closer to region what you want to inspect.

Link to interactive visualization