Categories
PoliRural

PoliRural SemEx -sovelluksen hyödyntäminen Hämeessä  

Semantic Explorer (www.semex.io) on tekstinlouhinnan työkalu, jonka avulla loppukäyttäjä voi analysoida ja visualisoida maaseudun kehittämiseen liittyvää tekstimuotoista dataa.

SemEx on kehitetty PoliRural tutkimus- ja innovaatiohankkeessa vuosien 2019 – 2022 aikana.  Laajassa hankekonsortiossa on kaksi suomalaista parneria: Hämeen ammattikorkeakoulu Kanta-Hämeestä ja Smart & Lean Hub Oy Päijät-Hämeestä. Nämä ovat yhtevastuussa Suomen Häme-pilotin toteutuksesta. Kaiken kaikkiaan hankkeessa on 12 alueellista pilottia eri puolilta Eurooppaa.  PoliRural – hankkeen rahoittaja on Euroopan komission Horizon 2020 ohjelma.

SemEx kehitystyön ja -applikaation hyödyntäminen

Jokaisen konsortiokumppanin on neljän vuoden ajan hankkeen jälkeen tehtävä toimenpiteitä hankkeen tulosten hyödyntämiseksi. Tämä vaatimus on kirjattu Euroopan komission ja 38 konsortiokumppanin on sopimukseen.  Tavoitteena on edistää ja hyödyntää projektin kaikkia tuloksia ja sitä kautta maksimoida PoliRural:in vaikutukset maaseudun pitkän aikavälin kehittämiseen ja laajemminkin yhteiskuntaan.

Tekstinlouhintaan, SemEx kehiystyön ja -applikaatioon liittyvät hyödyntämissuunnitelmat jakaantuvat neljään dimensioon: miten tuloksia hyödynnetään TKI-toiminnassa ja koulutuksessa, miten tuloksia hyödynnetään IT-sovelluksia kehittävissä ja markkinoivissa organisaatioissa, millaisia palveluita tekstin louhinnan ja SemEx-tuotteen ympärille voidaan muotoilla,  ja miten SemEx:in potentiaaliset loppukäyttäjät hyödyntävät sitä omassa työssään.

Seuraavassa ajatuksia siitä miten Hämeen ammattikorkeakoulu ja Smart & Lean Hub Oy voisivat hyödyntää tekstinlouhintaan ja SemEx:iin liittyvää kokemustaan, osaamistaan, dataa,  ja itse applikaatiota hankkeen päättymisen jälkeen.

1. SemEx:n hyödyntäminen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa, ja koulutuksessa

HAMK Bio tutkimusyksikköä edustavat PoliRural projektihenkilöt ottavat SemEx:in käyttöön ainakin kolmen (3) uuden TKI-hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.  Näissä TKI-hankkeissa voidaan täydentää SemEx:in dataa uusilla ja ajantasaisilla suomalaisilla lähteillä ja tarkastella lähteisiin (ml. Tweetit) perustuvia visualisointeja.

HAMK:n Bio projektihenkilöt  tiedottavat ja kouluttavat sisäisesti SemEx:iä HAMK Smart – älykkäitä palveluita yksikölle.  Yhteistyössä HAMK Bio ja Smart suunnittelevat miten HAMK Smart voi integroida SemEx:in omiin TKI-toimiinsa ja koulutukseen.  Tavoitteena on, että HAMK Smart hyödyntää SemEx:iä vähintään yhdessä (1) tapauksessa.  

HAMK Bio esittelee SemEx ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoille vähintään yhdessä kurssitoteutuksessa.

Lisäksi HAMK Bio ja Smart kannustavat ja ohjaavat opiskelijoita tekemään tapaustutkimuksia ja  opinnäytetöitä,  joissa hyödynnetään SemEx:iä.

Smart & Lean Hub Oy ottaa SemEx:in käyttöön vähintään yhdessä muussa EU-rahoitteisessa projektissa.  

2. SemEx – applikaatio ja sen jatkokehittäminen

SemEx:in sovellustyön on toteuttanut PoliRural-hankkeen konsortiopartneri Kajo Services, Slovakiasta.  Kajo Services tuntee sovelluksen ja jatkokehittävät sitä edelleen uusille sovellusalueille.  

SemEx hyödyntää lukuisia avoimesti saatavilla olevia resursseja, mutta SemEx itsessään ei ole avoin järjestelmä. Kajo Services hallinnoi sovelluksen käyttäjätilejä.  

HAMK ja Smart & Lean Hub Oy eivät pysty siis suoraan hyödyntämään sovelluksen koodia, mutta he pystyvät esittelemään omilla käyttäjätunnuksillaan sovelluksen käyttäjärajapintaa kiinnostuneille tahoille esim. IT kehittäjille.  

3. Tekstinlouhintaa hyödyntävien palveluiden muotoilu

Hyvä uutinen on että tekstimuotoisen datan määrä kasvaa räjähdysmäisesti eli datasta ei ole,  eikä tule,  pulaa.  Mahdollinen tulevaisuus on, että tekstidataa louhivia sovelluksia räätälödään runsaasti eri toimialoille. Teknisten ratkaisujen lisäksi ja tueksi loppukäyttäjät tarvitsevat palveluita. Asiantuntijapalvelut, jotka tukevat ja edistävät teknisten ratkaisujen käyttöönottoa ja käyttöä ovat hyödyksi loppukäyttäjäjille

Onko tulevaisuudessa olemassa tekstinlouhintaan erikoistuneiden palveluasiantuntijoiden ammattikunta?

HAMK voi koulutusorganisaationa tukea tarpeenmukaisen ja laadukkaan asiantuntijapalvelun muotoilua.

4. SemEx:iä hyödyntävät potentiaaliset loppukäyttäjät 

PoliRural-hanke kohdistuu maaseudun pitkäjänteiseen kehittämiseen liittyvään ennakointityöhön, politiikan tekemiseen ja poliittisten päätösten toteutukseen.  Poliittiset avustajat, virkamiehet, ennakointityön tekijät sekä politiikan tutkijat ovat mahdollisia tekstin louhinnan ja SemEx:n loppukäyttäjiä tässä viitekehyksessä.

Poliittiset avustajat, joita on esim. ministereillä ja kansanedustajilla. Poliittisen avustajan työ tehdään tekstien parissa: tekstien lukemista ja laatimista. Tyypillisimmät tekstit ovat lakiesityksiä, asiantuntijoiden lausuntoja, ministeriöiden ohjelmia ja strategioita, eri järjestöjen ja yritysten asiakirjoja, sähköposteja, WhatsApp-viestejä ja twiittejä. Avustaja puolestaan itse laatii blogikirjoituksia, puheiden pohjia, sähköposteja sekä referaatteja kuulemisista ja lausunnoista. 

Virkamiehet käyttävät valtaa vaaleilla valittujen poliitikkojen taustalla.  Heidän keskeinen tehtävä on tukea poliittista päätöksen tekoa perehtymällä tausta-aineistoon ja laatimalla ”päätösvalmiita” esityksiä.

Ennakointityö, joka kohdistuu maaseudun tulevaisuuteen, vaatii tekijältään perehtymistä taustamateriaalin jonka pohjalta muodostuu nykytilanteen synteesi ja raaka-aineet tulevaisuuden visiointiin.

Politiikan tutkijat ovat työnsä luonteen mukaisesti tekstinkäsittelyn ja tieteellisten julkaisujen laatimisen asiantuntijoita.

HAMK ja Smart & Lean Hub Oy ottavat puheeksi ja esittelevät SemEx:in potentiaalisille loppukäyttäjille aina tilaisuuden tullen.

Referenssit:

PoliRural tekstinlouhintaan liittyvät tekniset raportit: https://polirural.eu/resources/reports/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s